2011. március 8. napján fogadták el a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló Kormányrendeletet (23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet.)

A rendelet hatálya kiterjed az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

 • tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, vagy ilyen helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak;
 • a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amikor a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Rendszeres rendezvények esetén, ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.

Alkalmi rendezvények esetén amennyiben az ellenőrzést végző hatóság a jogszabályban meghatározott jogsértéseket tapasztalja (pl.: befogadóképesség jelentős túllépése; engedély hiánya; rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár…), köteles a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen azonnali hatállyal felfüggeszteni.

Az üzemeltető és a szervező felel a jogszabályi előírások maradéktalan betartásáért.

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Az engedély iránti kérelemhez a kérelmezőnek az alábbiakat kell csatolnia:

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges adatait, továbbá alapterületére vonatkozó adatokat,
 • befogadóképességére vonatkozó adatokat,
 • a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
 • a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
 • a biztonsági tervet,
 • amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
 • az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.

A biztonsági terv az alábbiakat kell tartalmazza:

 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét
 • a belépés és eltávozás rendjét;
 • a kiürítési, menekítési tervét;
 • a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
 • a biztonsági személyzet létszámát;
 • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást;
 • szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

Cégünk közreműködik a rendezvénytartási engedélye megszerzésében. Keressen biztalommal.