MUNKAVÉDELEM

Törvények

Magyarország Alaptörvénye

 

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

1996. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1999. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

2004. évi CXL. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Kormányrendeletek

89/1995. (VII. 14.) Korm. rend.

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

284/1997. (XII. 23.) Korm. rend.

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

253/1997. (XII.20.) Korm. r.

az országos településrendezési és építési követelményekről

284/1997. (XII. 23.) Korm. r.

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

215/2004. (VII. 13.) Korm. r.

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

253/2004. (VIII. 31.) Korm. r.

a fegyverekről és lőszerekről

343/2006. (XII. 23.) Korm. r.

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

273/2007. (X. 19.) Korm. rend.

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

224/2008. (IX. 9.) Korm. rend,

a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.

az építőipari kivitelezési tevékenységről

192/2009. (IX. 15.) Korm. rend

az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

203/2009. (IX. 18.) Korm. rend.

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rend.

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

167/2010. (V. 11.) Korm. rend.

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

323/2010. (XII. 27.) Korm. r.

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

219/2011. (X. 20.) Korm. rend.

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

273/2011. (XII. 20.) Korm. rend.

a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

323/2011. (XII. 28.) Korm. rend.

a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

373/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

 

 

Miniszteri rendeletek

20/1979. (IX.18.) KPM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet

a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

a keszonmunkákról

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

13/1992. (VI. 26.) NM rend

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről

27/1995. (VII.25.) NM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

2/1998. (I.16.) MüM rendelet

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

25/1998. (XII.27.) EüM rendelet

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998.(VI.24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet

a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általa okozott egészségkárosodások megelőzéséről

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

5/2001. (I.16.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

9/2001. (IV.5.) GM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

30/2001. (X. 3.) EüM rendelet

a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet

a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet

a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

18/2003. (V. 7.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

a játszótéri eszközök biztonságosságáról

83/2003. (VII.16.) FVM rendelet

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet

az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről

22/2005. (VI.24.) EüM rendelet

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

3/2006. (I.26.) EüM rendelet

az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

7/2006. (III. 21.) HM rendelet

a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

7/2007. (I. 22.) GKM rendelet

a mutatványos berendezések biztonságosságáról

16/2008. (VIII. 30) NFGM rend.

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

18/2008. (XII. 3.) SZMM rend.

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

32/2009. (VI. 30.) KHEM rend.

a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről

32/2009. (XII. 23.) SZMM rend.

a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rend.

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet

a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet

a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet

a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

13/2011. (X. 20.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet

a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet

a víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események vizsgálatának részletes szabályairól

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

24/2012. (V. 8.) NFM rendelet

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet

a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről 

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

53/2013. (IX. 11.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

 

 

 

Biztonsági szabályzatok

15/1989. (X.8.) MÉM rendelet

az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

17/1993. (VII. 1.) KHVM rend.

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról (Mellékletek: Vasútüzem, Vasútépítés-fenntartás, Gépjárműjavítás, Hajózási munkák BSZ.)

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet

az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

30/1995. (VII.25.) IKM rendelet

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

31/1995. (VII.25.) IKM rendelet

a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet

a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet

a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

47/1999. (VIII.4.) GM rendelet

az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

12/2000. (VI. 15.) NKÖM rend.

a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

16/2001. (III.3.) FVM rendelet

a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

89/2003. (XII. 16.) GKM rend.

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet

a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

101/2004. (VII. 30.) GKM rend.

a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról

143/2004. (XIl.22.) GKM rend.

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

24/2005. (III. 23.) FVM rendelet

a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

45/2006. (VI.15.) FVM rendelet

a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról

24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet

a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet

a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

Nyomástartó Berendezések

Műszaki-Biztonsági Szabályzata

a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet és a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet végrehajtásához szükséges részletes műszaki követelmények

A fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos nyomástartó berendezések műszaki követelményei

a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági Szabályzata végrehajtásához

43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet

a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

 

 


 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETEI

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról