KÖRNYEZETVÉDELEM

Törvények

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

2000. évi XLIII. törvény

a hulladékgazdálkodásról

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

2003. évi LXXXIX. törvény

a környezetterhelési díjról

2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

Kormányrendeletek

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet

egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról.

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

126/2003. (VIII. 15) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

270/2003. (XII. 24.) Korm.  rend.

az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

314/2005. (XII. 25.) Korm.  rend.

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

180/2007. (VII .3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet

az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rend.

a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rend.

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 

 

 

Miniszteri rendeletek

35/1990. (II. 28.) MT rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban, 1987. szeptember 16-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet

a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről

7/2000. (V. 18.) KöM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet

az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

3/2002. (II. 22.) KöM rendelet

a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet

az egyes légszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet

a területi hulladékgazdálkodási tervekről

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet

a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet

a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet

a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

4/2011. (I. 14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

6/2011. (I. 14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról