A jelenleg hatályos 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet (EBSZ) szerint emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.

A hivatkozott jogszabály az emelőgépekkel, mint a legtöbb esetben veszélyes munkaeszközökkel (pl. járműemelők, gépi hajtású emelőtergoncák, személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból) kapcsolatban több előírást, kötelezettséget is támaszt például az üzemeltetővel, karbantartóval, kezelőkkel szemben.

Az üzemeltető.....

 • köteles gondoskodni az EBSZ-ben, a vonatkozó nemzeti szabványokban, valamint az emelőgép dokumentációban foglaltak végrehajtásáról
 • köteles az emelőgép üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről,
 • az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni,
 • köteles az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását naprakészen vezetni és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni,
 • köteles gondoskodni arról, hogy az emelőgép használati utasítása - az emelőgép kiselejtezéséig - az emelőgép kezelő rendelkezésére álljon,
 • az EBSZ-ben meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét csak írásban ruházhatja át az irányítása alá tartozó megfelelő műszaki képesítésű személy(ek)re (pl. emelőgép ügyintéző), vagy e tevékenységre szakosodott szervezetre, illetőleg emelőgép szakértőre,
 • gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról,
 • köteles az ütemterv szerinti időszakos vizsgálatok és a javítások idejére az emelőgép üzemeltetését felfüggeszteni,
 • az időszakos vizsgálatok eredményeit köteles figyelembe venni és a szükséges intézkedéseket megtenni,
 • gondoskodik arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa,
 • az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket köteles írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, valamint e feljegyzéseket megőrizni,
 • az emelőgép a teherfüggesztő eszköz minden, az EBSZ-ben, illetőleg a nemzeti szabványok szerinti okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig köteles megőrizni különösen:

 

 • az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,
 • a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit,
 • az egyműbizonylatú teherfüggesztő eszközök bizonylatait;
 • szerelői nyilatkozatot;

Az emelőgép megfelelő biztonságos állapotáról, ideértve az előző pontokban foglaltakat is - ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosa köteles gondoskodni.

Az emelőgép karbantartója köteles....

 • az emelőgép eredeti (dokumentáció szerinti) vagy azzal egyenértékű biztonsági állapotát fenntartani. Vita esetén az egyenértékű biztonság megítélésére emelőgép szakértő jogosult,
 • a karbantartás vagy a javítás közben, vagy a megbontás eredményeként az általa felfedezett, az eddig rejtett olyan hibákról, amelyek az emelőgép biztonságos működését veszélyeztetik, haladéktalanul az üzemeltetőt írásban tájékoztatni,
 • a karbantartásra, a javításra olyan alkalmas helyet kijelölni vagy kijelöltetni, amely biztosítja a munka biztonságos végzését;
 • az emelőgép dokumentációjába (emelőgép napló, darukönyv) bejegyezni és tanúsítani a javítás utáni vizsgálat, a karbantartás, a javítás, illetve a darun végzett bármilyen tevékenység tényét, illetőleg ha szükségesnek ítéli, akkor a további működés letiltását, vagy a működést korlátozó feltételeket;
 • az üzemeltető részére átadni:
 • az egy műbizonylatú, folyamatosan felhasználható anyagok, részegységek (sodronykötél, acélszerkezeti anyagok, teherviselésben részt vevő kötőelemek stb.) bizonylatainak hiteles másolatait,
 • a karbantartással kapcsolatos dokumentumokat;
 • a karbantartási tevékenységet megfelelően bizonylatolni, különösen:
 • az elvégzett munkákat,
 • a munkák időpontját,
 • a felhasznált anyagokat,
 • a munkát végző(k) nevét,
 • az ellenőrzést végző(k) nevét.

Emelőgép-kezelő

Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki:

 • 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás,
 • a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
 • rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert (OKJ) szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel.